Η Εργοθεραπεία είναι η ειδικότητα που στόχο έχει την ανάπτυξη της ικανότητας του ατόμου να λειτουργεί ανεξάρτητα και λειτουργικά στο περιβάλλον του και να αντεπεξέρχεται στις περιβαλλοντικές προκλήσεις. Τα μέσα που χρησιμοποιεί ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη αυτή και να προληφθεί η οποιαδήποτε αναπηρία, είναι οι δραστηριότητες καθημερινής ζωής, το παιχνίδι και το έργο. Ένας εργοθεραπευτής ελέγχει το περιβάλλον στο οποίο κινείται ο θεραπευόμενος και προτείνει τυχόν προσαρμογές που πρέπει να γίνουν ώστε να βελτιωθεί στο μέγιστο δυνατό η ποιότητα ζωής του.

  • Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου λειτουργικότητας, είναι η βελτίωση δεξιοτήτων και συμπεριφορών του ατόμου.
  • Οι δεξιότητες αυτές κατηγοριοποιούνται ως εξής:
  • Κινητικές δεξιότητες (αδρή κινητικότητα, λεπτή κινητικότητα, μυϊκή δύναμη, συντονισμός κ.α.)
  • Αισθητηριακές δεξιότητες (αναγνώριση αισθητηριακών ερεθισμάτων, οπτική/ ακουστική/ γευστική/ οσφρητική/ απτική αισθητικότητα, ιδιοδεκτικότητα κ.α.)
  • Γνωστικές δεξιότητες (μνήμη, προσοχή, συγκέντρωση, προσανατολισμός, διαχείριση χρόνου κ.α.)
  • Ψυχολογικές – Ενδοπροσωπικές δεξιότητες (συναισθήματα, αυτογνωσία, αυτονομία, αυτοέλεγχος, ενδιαφέροντα κ.α.)
  • Κοινωνικές – Διαπροσωπικές δεξιότητες (κοινωνικές δεξιότητες, δυαδική/ ομαδική αλληλεπίδραση, επικοινωνία κ.α.)
Το άτομο χρησιμοποιεί τις παραπάνω δεξιότητες για να μπορέσει να ικανοποιήσει ανάγκες σε τομείς της ζωής του όπως Αυτοεξυπηρέτηση, Εργασία, Παιχνίδι, Ελεύθερος χρόνος. Τα άτομα τα οποία παρουσιάζουν ελλείμματα σε κάποιες από τις παραπάνω και δυσκολεύονται να λειτουργήσουν ανεξάρτητα σε ανάγκες της καθημερινής τους ζωής, χρειάζεται να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό, ώστε να ενταχθούν άμεσα σε πρόγραμμα εργοθεραπευτικής παρέμβασης.