Στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού με προβλήματα ακοής , βασικό στόχο αποτελεί η επικοινωνία. Το Κωφό παιδί απομονώνεται λόγω της έλλειψης ακουστικών εμπειριών και αυτό έχει αντίκτυπο στην ανάπτυξη της γλώσσας , αλλά και στη συναισθηματική και νοητική του εξέλιξη. Ο ειδικός που εμπλέκεται στη διαδικασία απόφασης του τρόπου επικοινωνίας, πρέπει να γνωρίζει ότι ο σκοπός είναι η λήψη των απαραίτητων ερεθισμάτων για τη σωστή γλωσσική ανάπτυξη του κωφού παιδιού.

Όσον αφορά το ρόλο του λογοθεραπευτή , πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση και τη δημιουργία προγράμματος παρέμβασης σε πολλαπλούς τομείς στο βαρήκοο/ Κωφό παιδί. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακουστική εκπαίδευση για την αντίληψη, διάκριση και παραγωγή των βασικών ήχων της ομιλίας (των φωνημάτων) αλλά και για την αντίληψη του προφορικού λόγου. Επιπλέον στόχοι είναι η ανάπτυξη του λεξιλογίου και η βελτίωση της επικοινωνίας του παιδιού.

     Τα οφέλη της χρήσης ΕΝΓ στην εκπαίδευση των κωφών / βαρήκοων.

    Η ΕΝΓ εξυπηρετεί τις ίδιες κοινωνικές και νοηματικές λειτουργίες όπως προφορικές-ομιλούμενες γλώσσες: οι Κωφοί χρησιμοποιούν την ΕΝΓ για να καλύψουν τις ίδιες επικοινωνιακές ανάγκες με αυτές των ακουόντων ανθρώπων.Για να εκφράσουν δηλαδή επιθυμίες,ερωτήματα,απορίες,εντολές για να δώσουν πληροφορίες απο πρακτικές έως φιλοσοφικές και για να μεταφέρουν αφηρημένες έννοιες.
Η νοηματική γλώσσα είναι αποτελεσματική γιατί είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να αξιοποιείται η οπτική λειτουργία του εγκεφάλου.
Τα κωφά παιδιά δεν μιλούν σωστά, κυρίως επειδή δεν ακούν και επειδή δεν έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα. Η χρήση μιας γλώσσας δεν αποκλείει την εκμάθηση μιας άλλης. Επομένως, είναι τελείως άτοπο να λέμε ότι τα κωφά παιδιά δε μαθαίνουν να μιλούν σωστά επειδή χρησιμοποιούν Νοηματική Γλώσσα. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο.

Χατζηστυλιανού Ελένη- Λογοθεραπεύτρια

Πηγές : 

  • «Προσεγγίζοντας την κώφωση» , Βασίλειος Κουρμπέτης , Μαριάνα Χατζόπουλου , Φλώρα Σαβαλιδου , Θεοδωρα Σιμψα ( Διαναπηρικος Οδηγός Επιμόρφωσης )