Ανάπτυξη μαθησιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων με στόχο την ομαλή ένταξη τους στην Πρώτη δημοτικού.